Programmabegroting 2022-2025


Inleiding

De programmabegroting 2022-2025 is gebaseerd op de blauwgroene koers die op 23 september 2020 in het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Hierin zijn de opgaven uit het bestuursakkoord 2019-2023 “Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen” uitgewerkt. Gelet op de grote opgaven die het waterschap heeft is de afgelopen jaren ingezet met extra middelen op een aantal ambities en het beschikbaar hebben van investeringsmiddelen.

De kaders voor deze programmabegroting zijn opgenomen in de Meerjarenverkenning 2022-2031(MJV 2022-2031) die op 30 juni 2021 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Voor de gemiddelde lastendruk is hierin als financieel kader opgenomen dat deze gedurende de periode 2022-2024 jaarlijks 3,4% bedraagt en in 2025 3%. Als kader voor de onderliggende lastendruk naar de vier profielen voor huishoudens en bedrijven is de 13 oktober 2021 vastgestelde kostentoedeling 2022 het kader. In de MJV hebben we aangegeven op welke manier we de realisatie van de taakstelling in 2022 en 2023 van € 6,1 miljoen willen invullen. Dit is door vertaald in deze PB 2022-2025. Wij zullen het komende jaar aan de implementatie en de uitvoering van deze taakstelling veel aandacht besteden. Het vraagt een substantiële bijdrage van de organisatie.

Leeswijzer

In deze Programmabegroting wordt gestart met een (update van de) omgevingsanalyse waarin we de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk hebben samengevat. Daarbij gaat het om ontwikkelingen in onze omgeving en om ontwikkelingen in de grote opgaven in klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid zoals wij die als waterbeheerder onderkennen. Ook de toenemende complexiteit en onzekerheid waarmee we in ons werk te maken hebben komen aan bod. Tevens wordt inzicht gegeven in de belangrijkste financiële indicatoren en worden deze in het perspectief van duurzaam financieel beleid geplaatst.

We gaan per programma in op de speerpunten voor 2022 en de risico's en kansen. De programmadoelen en inspanningen zijn in doelenbomen vastgelegd. Tevens is voor een aantal belangrijke programma-indicatoren inzicht gegeven in de realisatie van voorgaande jaren en een prognose voor de toekomst. Naast een overzicht van de investeringsprojecten in 2022 is per programma de meerjarenraming 2022-2031 van de netto lasten en investeringen weergegeven.

Conform het Waterschapsbesluit gaan we in op de afzonderlijke paragrafen bedrijfsvoering. Hierin komen aan de orde de uitgangspunten voor de begroting, de incidentele baten en lasten, de kostentoerekening, de reserves en de waterschapsbelastingen. Daarnaast wordt in deze paragrafen nadere toelichting gegeven op het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de stand van het EMU-saldo.

Als laatst de exploitatiebegroting 2022. Conform het Waterschapsbesluit is de begroting 2022 gepresenteerd naar de kostendragers watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Tevens wordt inzicht gegeven in de kosten en opbrengsten van het waterschap.

Download

Onder kunt u de programmabegroting als pdf downloaden.