Klimaat

Gepubliceerd op 21 november 2022

In oktober 2021 heeft het KNMI de nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat gepubliceerd in het ‘KNMI Klimaatsignaal ’21’. Een stijgende zeespiegel, toename van droge lentes en zomers en meer extreme zomerse buien vormen de klimaatrisico’s voor Nederland. Met het rapport wordt de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering voor ons land heel scherp neergezet. In het klimaatrapport van het IPCC werd een paar maanden later geconstateerd dat de opwarming van de aarde nu wereldwijd merkbaar is en dat de grens van 1,5 graad temperatuurstijging over ongeveer tien jaar wordt bereikt.

Vechtstromen werkt daarom hard aan zowel klimaatmitigatie (hierna onder Duurzaamheid toegelicht) als klimaatadaptatie.

Bij klimaatadaptatie staat het klimaatrobuust maken van het watersysteem, zoals beschreven in de Watervisie en het Waterbeheerprogramma, centraal. Dat gebeurt onder andere via herinrichting van de bestaande leefomgeving, dagelijks beheer van het watersysteem en assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten).

Werken aan een klimaatrobuuste leefomgeving kan echter ook door het geleiden van nieuwe ontwikkelingen in een klimaatrobuuste richting: de weg van de geleidelijkheid. Dit laatste spoor heeft meer potentie gekregen nu in het coalitieakkoord het uitgangspunt ‘Water en Bodem’ een meer leidende rol in de ruimtelijke ordening heeft gekregen.

In deze bestuursperiode heeft dat nog geen gevolgen, maar op de langere termijn kan dat wel het geval zijn, zowel voor de investeringsbehoefte alsmede het tempo waarin de doelen moeten worden bereikt.

Voor klimaatadaptatie blijven de landelijke, integrale programma’s van onverminderd groot belang om op aan te haken. Zo zullen de inspanningen die in het kader van ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland), HOP (Haarvaten op peil) en DPRA (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) worden getroffen gestaag voortgang vinden.

Naast de acties die bij Vechtstromen al ten behoeve van een klimaatrobuust watersysteem worden ondernomen, zal ook ingezet worden op een extra impuls door mee te liften met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Weliswaar spreekt het regeerakkoord in eerste instantie bij het NPLG over de internationale verplichtingen op het gebied van stikstof-en natuuropgave (Vogel- en Habitatrichtlijn), waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water: KRW) en reductie broeikasgas (gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde zoals methaan, lachgas en kooldioxide) emissies (klimaatakkoord Parijs), maar duidelijk is dat de op te stellen integrale gebiedsprogramma’s ook kansen bieden om klimaatadaptatie mee te koppelen.