Waterkwaliteit

Gepubliceerd op 21 november 2022

In de stuurgroep water is besloten dat er in 2023 een landelijke visie op zuiveren moet komen. De Unie van Waterschappen is hiervan de ambassadeur en stelt een plan van aanpak op. Begin 2022 is het 7e Actieprogramma Nitraat (7e AP) vastgesteld door het ministerie van LNV (periode 2022 – 2025). Het 7e AP bevat een stevig pakket aan maatregelen. Langs waterlopen wordt een bufferzone aangewezen, waar waterschappen onderbouwd van af mogen wijken. Dit vraagt inzet van het waterschap en ligt gevoelig bij agrarische grondgebruikers.

Het 7e NAP zal ook sturend worden op de verdere invulling van het Nationaal Strategisch Plan waar het Europese landbouwbeleid en financiering in wordt uitgewerkt. De uitwerking van het Nationaal Strategisch Plan bepaalt de mogelijkheden voor cofinanciering van de investeringsprojecten KRW en de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)) en Blauwe Diensten.

Het bij het thema Klimaat al genoemde Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) voorziet in een forse investeringsimpuls voor het landelijk gebied. Het Rijk stelt kaders, de provincie voert de regie over de planuitwerkingen, die worden opgesteld samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Het NPLG richt zich in eerste instantie op de natuur, het terugdringen van stikstof en op de waterkwaliteit. Hier liggen grote kansen voor meekoppelen van de herinrichtingsopgave KRW en het verminderen van de nutriëntenemissies uit de landbouw. Het waterschap is nadrukkelijk uitgenodigd door de provincie om mee te denken aan planvorming en uitvoering van de regionale uitwerking van het NPLG.