Ik wil verontreinigd grondwater weghalen


Wanneer u verontreinigd grondwater wilt weghalen door het te onttrekken, noemen we dit een grondwatersanering. Bij een grondwatersanering is het meestal nodig om een melding te doen. In enkele gevallen is er een vergunningplicht.

Wanneer u het onttrokken water loost op oppervlaktewater, moet u dit altijd melden. In andere gevallen hoeft u niets bij ons te melden wanneer u minder onttrekt en loost dan 10 m³/uur. In alle gevallen moet u zich houden aan de Algemene regels die gelden voor de activiteit

Melding

Wanneer u een grondwatersanering wilt uitvoeren, volstaat een melding indien de onttrekking:

  • niet meer bedraagt dan 50.000 m³ per 30 dagen;
  • niet meer bedraagt dan 200.000 m³ per 12 maanden.

Een melding kunt u indienen via het omgevingsloket. U meldt dan de onttrekking, maar ook de lozing wanneer u loost op oppervlaktewater of het loost in de bodem. Loost u op een andere wijze, dan moet daarvoor nog contact worden gezocht met het daarvoor bevoegde gezag. Voor het lozen in het gemeentelijke hemelwaterriool of vuilwaterriool en voor het uitvloeien van het onttrokken water over de bodem, is bijvoorbeeld de gemeente normaalgesproken het bevoegde gezag.

Een melding moet u tenminste 5 werkdagen van tevoren doen indien de onttrekking korter duurt dan 8 weken. Wanneer de onttrekking langer duurt dan dient het tenminste 2 weken van tevoren te worden gemeld.

Verder moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • u loost niet meer dan 60 m³/uur op oppervlaktewater (indien u dit wel doet, dan is het nodig een watervergunning aan te vragen voor de lozing. Hiervoor staat een proceduretijd van acht weken.);
  • u voldoet aan de Waterschapsverordening voor de lozing op oppervlaktewater. Het is altijd nodig om de gegevens waaruit de kwaliteit blijkt mee te sturen met de melding.

Wanneer u ook een melding moet doen bij een ander bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente), houdt er dan rekening mee dat de behandeling meerdere weken kan duren.

Vergunning

Wanneer u de meldingsgrenzen overschrijdt moet u een vergunning aanvragen. Meer informatie over een vergunningaanvraag.


Aanvragen

Voor het weghalen van verontreinigd grondwater heeft u een vergunning voor sanering nodig.