Ik wil iets anders


Wanneer u iets anders wilt dan de specifiek benoemde activiteiten is meestal een melding nodig. Soms kan het nodig zijn een vergunning aan te vragen. En in een aantal gevallen hoeft u niets te doen.

Als u water wilt onttrekken aan of water wilt lozen in een oppervlaktewaterlichaam, hoeft u niets bij ons te melden wanneer dit minder is dan 10 m³ per uur. Wel moet u zich houden aan de Algemene regels die gelden voor de activiteit. Ook als de watergang geen Leggerwatergang is hoeft u niets te doen.

Let op dat u zich wel altijd moet houden aan de lozingseisen uit het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) of het Besluit lozen buiten inrichtingen. Ook vanuit de kwaliteit kan een melding of vergunning vereist zijn. Kijk in de besluiten of neem contact met ons op.

Melding

Wanneer u water wilt onttrekken aan oppervlaktewater of water wilt lozen in oppervlaktewater, volstaat een melding indien de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 60 m³ per uur;

Wanneer u aan de bovenstaande voorwaarde voldoet kunt u vergunning aanvragen of melding doen in het omgevingsloket.

Vergunning

Wanneer u de meldingsgrenzen overschrijdt moet u een vergunning aanvragen. Meer informatie over een vergunningaanvraag