Jaarverslag 2021


Inleiding

Dit jaarverslag 2021 geeft inzicht in de bereikte doelen van de programma’s van het waterschap Vechtstromen en de wijze waarop wordt voldaan aan de gestelde financiële kaders in 2021. Primair wordt hierin gekeken naar de realisatie van de doelstellingen in 2021, zoals die in de programmabegroting 2020-2023 zijn geformuleerd en waar nodig bij de bestuurlijke voortgangsrapportage (BVR) op 24 november 2021 zijn geactualiseerd en bijgesteld.

De verslaggevingsvoorschriften voor waterschappen zijn vastgelegd in de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit en de regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW). Dit jaarverslag (inclusief jaarrekening 2021) is in overeenstemming met deze voorschriften opgesteld.

Via deze pagina's kunt u de gehele inhoud van het jaarverslag inzien. Onder kunt u, indien u wenst, het jaarverslag in pdf downloaden.

Het jaarverslag 2021 kent de volgende indeling:

Ontwikkelingen

Inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in 2021 die van invloed op ons werk zijn geweest. Daarbij is gespiegeld aan de ontwikkelingen zoals die ten tijde van de PB 2021-2024 werden verwacht.

Overzicht indicatoren

Bevat een overzicht van de programma en financiële indicatoren zoals die in de huidige PB 2021-2024 voor het eerst zijn opgenomen. Een uitgebreidere toelichting over 2021 op de programma indicatoren is opgenomen in hoofdstuk 4. De financiële indicatoren worden toegelicht in de paragrafen van hoofdstuk 5.

Programma's

Gaat per programma nader in op de bereikte doelen in 2021 van de belangrijkste thema’s. Daarnaast wordt per programma op hoofdlijnen inzicht gegeven in de besteding van de financiële middelen.

Verplichte paragrafen en Jaarrekening 2021

De wettelijk verplichte paragrafen bedrijfsvoering. Deze gaan onder meer in op de ontwikkelingen in de waterschapsbelastingen, het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de omvang van de schuld.

Inzicht in de exploitatierekening, zowel naar programma’s, de beide kostendragers ‘watersysteembeheer’ en ‘zuiveringsbeheer’ als naar kosten- en opbrengstensoorten.

De balans weergegeven. Deze is voorzien van een algemene toelichting en een toelichting op de afzonderlijke posten van de balans.

In de bijlage is de SiSa-verklaring opgenomen. Siso staat voor ‘Single information, Single audit’. Overheden kunnen extra geld krijgen om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit gebeurt in de vorm van een specifieke uitkering. De verantwoording richting het Rijk over de besteding verloopt via de SiSa. Het is dit jaar voor het eerst dat deze bijlage is opgenomen in het jaarverslag.